نمونه سوالات سال سوم دبيرستان

رياضی ـ تجربی ـ انسانی


(بخش اول)1- دين و زندگی 3 (كليه رشته‌ها)

2- زبان انگليسی 3 ( كليه رشته ها)

3- ادبيات فارسی 3 ( غير انسانی)

4- عربی 3 ( غير انسانی)

5- شيمی 3 ( رياضی و تجربی)

6- تاريخ معاصر ( رياضی و تجربی)


ادامه مطلب
نوشته شده توسط فرهاد بابایی  | لینک ثابت |

نمونه سوالات سال سوم دبيرستان

رياضی ـ تجربی ـ انسانی


( بخش دوم )1ـ زبان فارسی 3 (غيرانسانی)

2ـ حسابان (سوم رياضی)

3ـ جبر و احتمال (سوم رياضی)

4ـ هندسه2 (سوم رياضی)

5ـ فيزيك 3 (سوم رياضی)


ادامه مطلب
نوشته شده توسط فرهاد بابایی  | لینک ثابت |

نمونه سوالات سال سوم دبيرستان

رياضی ـ تجربی ـ انسانی


( بخش سوم )1ـ فيزيك 3 (سوم تجربی)

2ـ رياضی 3 (سوم تجربی)

3ـ زيست شناسی 2 (سوم تجربی)

4ـ زمين شناسی (سوم تجربی)

5ـ آمار و مدل سازی (سوم تجربی)


ادامه مطلب
نوشته شده توسط فرهاد بابایی  | لینک ثابت |

نمونه سوالات سال سوم دبيرستان

رياضی ـ تجربی ـ انسانی


( بخش چهارم )1ـ ادبيات فارسی 3 (علوم انسانی)

2ـ عربی 3 (سوم انسانی)

3ـ آرايه های ادبی (سوم انسانی)

4ـ فلسفه و منطق (سوم انسانی)

5ـ جامعه شناسی 2 (سوم انسانی)


ادامه مطلب
نوشته شده توسط فرهاد بابایی  | لینک ثابت |

نمونه سوالات سال سوم دبيرستان

رياضی ـ تجربی ـ انسانی


( بخش پنجم )1ـ تاريخ ادبيات ايران و جهان 2 (سوم انسانی)

2ـ تاريخ ايران و جهان 2 (سوم انسانی)

3ـ زبان فارسی 3 (سوم انسانی)

4ـ رياضی (سوم انسانی)

5ـ جغرافيا 2 (سوم انسانی)

6ـ روانشناسی (سوم انسانی)


ادامه مطلب
نوشته شده توسط فرهاد بابایی  | لینک ثابت |