فصل ششم: ماگماتیسم و سنگهای آذرین


۱ـ به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید؟

الف)ـ کوه الوند درهمدان چه ساختی از ساختهای آذرین درونی را نشان می دهد؟

ب)ـ چرا ساخت موجود در کوه الوند همدان روی سطح زمین ظاهر شده است؟

ج)ـ سنگهای کوه الوند در همدان دارای چه نوع بافتی است؟

د)ـ عمق باتولیت ها را چقدر تخمین می زنند؟

۲ـ طرز تشکیل ساخت های آذرین را در داخل پوسته زمین بنویسید؟

۳ـ توضیح دهید که آب چگونه می تواند بر فرایند ذوب سنگها تاثیر گذارد؟

۴ـ برای ذوب سنگ «گرانیت » در سطح زمین حرارت بیشتری مورد نیاز است یا ذوب

 آن در عمق زمین؟(با ذکر دلیل).

۵ـ بافت سنگ آذرین که دارای بلورهای درشت در زمینه ای ریز بلور و یا فاقد بلور

 باشد٬ چه نام دارد و نحوه ی تشکیل آن چگونه است؟

۶ـ مطابق سری واکنشی بوون اولین سنگی که در داخل ماگما تشکیل می شود

 کدام است و حاوی چه کانیهای می باشد؟

۷ـ بر اساس سری واکنشی بوون در آخرین مرحله تبلور ماگما٬ کدام سنگ ایجاد می

 شود و محتوی چه کانیهای می باشد؟

۸ـ هنگام ذوب یک ماده٬ نظم ساختمان بلورین و چگالی آن چه تغییری می کند؟

۹ـ تفاوت و تشابه سیل و دایک را بنویسید؟

۱۰ـ سنگ آذرین درونی که از کانی های فلدسپات پتاسیم دار٬ مسکویت و کوارتز

 تشکیل شده ٬ در دست است:

الف)ـ نام سنگ چیست؟

ب)ـ درشت بلور است یا ریز بلور؟

ج)ـ رنگ ظاهری این سنگ تیره است یا روشن؟

د)ـ سنگ مذکور با توجه به سری واکنشی بوون در دمای پایین متبلور میشود یا بالا؟

۱۱ـ طرز تشکیل بافت پورفیری را درسنگهای آذرین بنویسید؟

۱۲ـ بافت یک سنگ آذرین به کدام فاکتورهای موجود در سنگ اشاره می کند؟

۱۳ـ به چه ذوبی « ذوب ناقص » می گویند؟

۱۴ـ ساختهایی را که ا زسرد شدن ماگما در درون زمین حاصل می شود٬نام ببرید؟

۱۵ـ ترکیب شیمیایی(اسیدی٬ خنثی٬ بازی)هر یک از سنگهای زیر را مشخص کنید؟

      الف)ـ آندزیت       ب)ـ گرانیت         ج)ـ گابرو         د)ـ پریدوتیت

۱۶ـ الف) ـ چرا بلور سنگهای تشکیل دهنده باتولیت ها اغلب دانه درشت هستند؟

      ب)ـ چه عاملی سبب ظاهر شدن آنها در سطح زمین می شود؟

۱۷ـ بر اساس سری واکنشی بوون طی مراحل تبلور ماگما٬ میزان عناصر Fe و Si چه

 تغییری می کند؟ 

۱۸ـ ذوب ناقص را در ارتباط با تشکیل ماگما توضیح دهید؟ 

۱۹ـ بازالت و گرانیت را از نظر رنگ و محل تشکیل مقایسه کنید؟

۲۰ـ رابطه بین سرعت سرد شدن و تعداد مراکز تبلور یک کانی را بنویسید؟

۲۱ـ بافت حفره دار و اسفنجی در کدام سنگها دیده میشود؟ علت حفره دار بودن آنها

 را بنویسید؟

۲۲ـ نخستین کانیهایی که از سرد شدن ماگما حاصل می شوند٬ چه نام دارند؟

۲۳ـ در مورد سنگهای آذرین به سوالات زیر پاسخ دهید؟

الف)ـ بافت سنگ گرانیت چیست؟

ب)ـ رنگ بازالت تیره است یا روشن؟

ج)ـ معادل بیرونی دیوریت را نام ببرید؟

د)ـ کاربرد پوکه معدنی را بنویسید؟ 

۲۴ـ وجود کدام کانیها در سنگهای آذرین اسیدی٬ باعث روشنی و در سنگهای آذرین

بازیک٬ سبب تیرگی ظاهر آنها می شود؟

۲۵ـ نحوه ی تشکیل ذخیره معدن مس سرچشمه کرمان را بنویسید؟

۲۶ـ در سری واکنشی بوون٬ ترکیب شیمیایی فلدسپات های پلاژیوکلازها با کاهش

 دما چه تغییری می کند؟ 

۲۷ـ نوع بافت در « سنگ پا » و « ابسیدین » چیست؟

۲۸ـ چرا بعضی از سنگهای آذرین فاقد بلور هستند؟

۲۹ـ سنگهای آذرین را براساس چه ملاکهایی طبقه بندی می کنند؟

۳۰ـ هوازدگی سنگهای آذرین چه نقشی در تامین غذای انسان دارند؟

۳۱ـ سه نمونه سنگ زیر در اختیار است:

الف)ـ سنگ ٬A دارای الیوین٬ اوژیت٬ پلاژیوکلاز کلسیم دار

ب)ـ سنگ B ٬دارای ارتوکلاز٬ کوارتز٬ بیوتیت

ج)ـ سنگ C ٬دارای مسکویت٬ الیوین٬ پیروکسین 

با توجه به نظریه « بوون » تبلور کدام سنگ غیر ممکن است و چرا؟

نوشته شده توسط فرهاد بابایی  | لینک ثابت |