بارم بندی درس زمین شناسی سال سوم تجربی پنجشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ 15:1

بارم بندی درس زمین شناسی سال سوم

 

نام فصل نوبت اول نوبت دوم شهریور

۱ـ علم زمین شناسی

2 0/75 0/75
۲ـ آب در هوا 2 0/75 0/75
۳ـ آب در دریا 4 1 1
۴ـ آب در خشکی 5 1/5 1/5
۵ـ کانیها 7 3/5 3/5
۶ـ ماگماتیسم و سنگهای آذرین ــــ 3 3
۷ـ سنگهای رسوبی ــــ 3/5 3/5
۸ـ فرآیندهای دگرگونی ــــ 2/5 2/5
۹ـ تغییرات سنگها ــــ 3/5 3/5
جمع نمرات 20 20 20
نوشته شده توسط فرهاد بابایی  | لینک ثابت |