بارم بندی درس زمین شناسی سال سوم تجربی پنجشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ 15:1

بارم بندی درس زمین شناسی سال سوم

نام فصل نوبت اول نوبت دوم شهریور

۱ـ علم زمین شناسی

۲ ۱ ۱
۲ـ آب در هوا ۷ ۲ ۲
۳ـ آب در دریا ۵/۵ ۱ ۱
۴ـ آب در خشکی ۵/۵ ۲ ۲
۵ـ کانیها ــــ ۴ ۵
۶ـ ماگماتیسم و سنگهای آذرین ــــ ۲ ۲
۷ـ سنگهای رسوبی ــــ ۲ ۲
۸ـ فرآیندهای دگرگونی ــــ ۲ ۲
۹ـ تغییرات سنگها ــــ ۴ ۳
جمع نمرات ۲۰ ۲۰ ۲۰

نوشته شده توسط فرهاد بابایی  | لینک ثابت |